Druhí potrebujú poistenie, Vy potrebujete nás.

Poistenie FO - občanov

◢ Poistenie stavby

Ponúkame vám širokú škálu produktov poisťovní na ochranu vášho majetku.

Poistenie stavby

Poistenie stavby sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby ako napr.  pomníky, čiže aj stavby na inom mieste poistenia ako sa nachádza vaša nehnuteľnosť
Prípadné škody sa nahrádzajú  v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo znovuvybudovanie poistenej nehnuteľnosti.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.
Poistenie zahŕňa aj riziko predĺženej záruky vybraných elektrospotrebičov – rozsah poistného krytia je rovnaký ako pri zákonnej záruke, t.j. pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vybraného elektrospotrebiča, na ktoré by sa vzťahovala zákonná záruka poskytovaná predajcom, bude takáto škoda krytá poistením aj po skončení zákonnej záruky a to počas nasledujúcich dvoch alebo troch rokov v závislosti od zvoleného modulu.
V poistení je možné poistiť motory v elektrospotrebičoch na riziko skrat.
Škody sa nahrádzajú v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na prípadné  škody spôsobené  členmi  domácnosti
z ich bežného života občana a aj na  zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho a tiež škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy.
Pre bližšie vysvetlenie ponúkame zopár príkladov možných škôd, ktoré  sú riešiteľné z takéhoto poistenia :  napr. vytopíte susedov, vaše deti zhodia regál s tovarom v potravinách, poškodia ...... , prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní.

Doplnkové služby poisťovní k poisteniu:
Asistenčné služby / pomoc pri nečakaných situáciách ako napr. živelná pohroma, krádež, vandalizmus, zalomený kľúč, likvidácia nežiadúceho hmyzu....../

Hlavnou výhodou dnešných produktov pre občanov  je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať všetky vyššie menované  poistenia - poistenie budovy (rodinného domu, bytu, chaty, nebytového priestoru), garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu

◢ Havarijné poistenie – full KASKO / už aj bez spoluúčasti !!!

Havarijné poistenie nazývané aj Kasko poistenie alebo Full Kasko  predstavuje komplexnú ochranu vášho motorového vozidla a jeho výbavy a to predovšetkým voči nebezpečenstvám:

 • havárie
 • živelnej udalosti
 • krádeže 
 • vandalizmu.

Havarijné poistenie patrí do kategórie komerčných poistení a v prípade nehody si každý z nás uvedomí jeho potrebu. V prípade nehody -  poistnej udalosti vám poisťovňa nahradí opravu vášho vozidla v plnej výške po odpočítaní zmluvne dohodnutej spoluúčasti. Pravdepodobnosť zavinenej nehody môže síce každý vodič znížiť, krádeži alebo živelnej katastrofe sa však zabrániť nedá.
Denne sledujeme poistný trh a jeho ponuky, na základe čoho vám naša spoločnosť vie v danom okamihu ponúknuť najoptimálnejšie riešenie  poistného krytia vášho vozidla  za optimálnu cenu.

V súčasnej dobe je možné dojednať aj full kasko bez spoluúčasti.

Doplnkové poistenia:

 • poistenie čelného skla / pokiaľ nemáte dojednané havarijné poistenie, ktoré kryje aj škody na čelnom skle
 • poistenie batožiny
 • poistenie úrazu prepravovaných osôb
 • poistenie finančnej straty – GAP **

**GAP
predstavuje poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej škody motorového vozidla. Poistenie Vám počas svojej platnosti garantuje preplatenie rozdielu medzi plnením poisťovne z havarijného poistenia a vami vynaložených prostriedkov v čase kúpy Vášho motorového vozidla.

 

Cestovné poistenie

 • Jednorazové poistenie
 • Celoročné poistenie
 • Poistenie do hôr
 • Poistenie zimných športov

Jednorazové alebo celoročné poistenie

Pri cestách do zahraničia odporúčame poistenie liečebných nákladov v zahraničí. K základnému poisteniu liečebných nákladov je možné dojednať:

 • poistenie úrazu
 • batožiny
 • zodpovednosti za škodu
 • poistenie storno poplatkov
 • poistenie nečerpaných služieb
 • poistenie právnej ochrany
 • poistenie doplnkových asistenčných služieb

◢ Cestovné poistenie

Cestovné poistenie ponúkame pre jednotlivcov, rodiny ako  aj pre klientov nad 70 rokov.

Poistenie je možné dojednať jednorazovo na cestu ako aj celoročne. Výhodou celoročného poistenia je, že nemusíte pred každou cestou myslieť na dojednanie poistenia.

Poistenie do hôr
Podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti SR povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Z uvedeného poistenia za vás  poisťovňa uhradí:

 • záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni
 • poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom)

Poistenie zimných športov – rekreačné športy ako napr. lyžovanie, bežkovanie, korčuľovanie a pod . sú väčšinou zahrnuté v základnom krytí cestovného poistenia, pri  plánovaní vykonávania iných, „rizikových“ športov sa informujte o možnosti ich pripoistenia vopred pri uzatváraní cestovného poistenia.

◢ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte zamestnávateľovi porušením povinností pri plnení pracovných úloh,  za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Poistenie zodpovednosti je určené pre zamestnancov a to v hlavnom pracovnom pomere, pracovnom pomere na skrátený úväzok alebo výkone práce na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti
Poisťovňa uhradí  za vás škody, ktoré náhodne spôsobíte zamestnávateľovi v súvislosti s činnosťou uvedenou v poistnej zmluve, na zdraví alebo usmrtením, poškodením, stratou veci.
K základnému rozsahu krytia je možné dojednať:

 • Chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu
 • Škodu na prepravovaných veciach
 • Rozšírenie územnej platnosti

Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych, t. j. mala by zodpovedať štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

◢ Životné poistenie

Ponúkame vám  produkty renomovaných poisťovní na poistnom trhu, ktoré zhodnotia vaše finančné prostriedky  a na základe vlastného uváženia si môžete vybrať individuálnu investičnú stratégiu alebo konkrétne investičné fondy, do ktorých budete vkladať svoje prostriedky.
V rámci poistných programov  je možné určiť konštantnú alebo klesajúcu poistnú sumu pre prípad smrti.
Uzatvorenie takéhoto poistenia vám okrem iného  pomáha  vykryť riziko smrti pri hypotékach, spotrebných úveroch a iných finančných záväzkoch.

V rámci životného poistenia si môžete vybrať zo širokej škály pripoistení podľa vašich potrieb. Každý klient je riešený individuálne.
Jednotlivé pripoistenia:

 • Rizikové životné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie kritických chorôb
 • Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
 • Poistenie chirurgického zákroku
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného razu s následkom smrti
 • Poistenie oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti

Čo vám ponúkame?

 • Komplexný prístup a ochranu života
 • Flexibilitu zvolených poistení
 • Možnosť úpravu výšky platieb poistného
 • Zvoliť si konkrétny produkt, ktorý je vhodný pre každého klienta
 • Detské životné a úrazové  poistenie
 • Samostatné rizikové – úrazové  poistenie

◢ Povinné zmluvné poistenie

Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne zmluvne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám. Z poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia za Vás poisťovňa nahrádza škody Vami spôsobené a to: na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Povinnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je zakotvená v zákone č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzavrieť každý držiteľ vozidla. 

Naši partneri

 • Atradius Logo Resize Resize
 • IMG 0537
 • Unionlogo Resize
 • WUSTENROT Logo Resize
 • Allianz Resize
 • Colonnade Resize
 • Generali Resize
 • Komunalna Resize
 • Kooperativalogo Resize
 • Uniqa Resize

Logo Eis

Euro Insurance & Services s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava
euroinsurance@euroinsurance.sk
infolinka: 0901 910091